Мярка Б – Борба срещу вароатозата

Цели:

 • Намаляване степента на инвазия на вароатозата
 • Ограничаване разпространението на икономически значимите заболявания по пчелите и пилото

Допустими разходи:

 • Разходи за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват физически, юридически лица и сдружения на пчелари (съюзи, дружества и др.), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства. В случаите, когато кандидат за подпомагане е сдружение на пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЦЛ и сдружението не е земеделски производител, то може да кандидатства само за членовете си, които са регистрирани земеделски производители.

Критерии за допустимост и финансиране:

 • Кандидатът използва само одобрените от Българска агенция по безопасност на храните препарати за пролетното и/или есенното третиране;
 • За всяко от третиранията е използван само един вид препарат за всички пчелни семейства;
 • Използваните препарати за пролетното и есенното третиране на пчелните семейства трябва да бъдат с различно активно вещество;
 • Количеството закупени препарати за борба срещу вароатозата съответства на броя на третираните пчелни семейства;
 • Пчелинът е регистриран или пререгистриран като животновъден обект;
 • Пчелните семейства са под ветеринарно-медицински контрол.

Финансови условия и лимити:

 • Финансовата помощ за кандидати с налични към момента на кандидатстване до 100 пчелни семейства включително е в размер на 70 % от одобрените разходи, в съответствие с лимита за разход за третиране на едно пчелно семейство за всеки препарат, вкл. 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.
 • Финансовата помощ за кандидати с налични към момента на кандидатстване над 100 пчелни семейства е в размер на 50 % от одобрените разходи, в съответствие с лимита за разход за третиране на едно пчелно семейство за всеки препарат, вкл. 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.

Мярка В »

Партньори