Мярка Г. Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността

Цели:

 • Подобряване на технологиите за отглеждане на пчелните семейства и добива на мед;
 • Преструктуриране на дейноста, чрез окрупняване на пчелните стопанства.

Допустими разходи:

дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина;

дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства.

дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки.

Общността дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина – модели кошери:

Лангстрот – Рут (ЛР) комплект, части на комплекта – 3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;

Дадан Блат (ДБ) комплект, части на комплекта – плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла, рамки, дъно, капак;

Лангстрот – Рут (ЛР) комплект, части на комплекта – 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;

Дадан Блат (ДБ) комплект, части на комплекта – плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак;

Фарар – части на комплекта – 4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки.

 • Материал :Всички изброени системи кошери да са изработени от сух дървен материал с дебелина на стените 25 мм. Размерите на рамките и тяхната дебелина да са съобразени с размерите на системите кошери.
 • Размер:ДБ-модел кошер, 12-рамков:
  – плодник (вътрешни размери): 450 мм х 450 мм х 310 мм- магазин (вътрешни размери): 450 мм х 450 мм х 170 мм
  ДБ-модел кошер, 10-рамков:
  – плодник (вътрешни размери): 450 мм х 376 мм х 310 мм- магазин (вътрешни размери): 450 мм х 376 мм х 170 мм
  ЛР-модел кошер, 10-рамков:
  – вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 376 мм х 240 мм
  Фараров кошер, 10-рамков:
  вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 376 мм х 170 мм

!!! По настоящата програма пчеларят може да закупи нови кошери, чийто брой е не по-голям от броя на наличните пчелни семейства в пчелина, с който кандидатства, но не повече от общо 50 нови кошера от допустимите модели кошери.

Допустими кандидати: За дейност 1

 • За подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства;
 • Кандидатът може да бъде подпомаган при условие, че притежава не повече от 150 броя пчелни семейства включително, към момента на кандидатстване. Всички останали пчелари могат да закупуват нови празни кошери по Програмата за развитие на селските райони, в съответствие с разпоредбите на Регламент на Съвета №1698/2005 от 20.09.2005г.;
 • Кандидатът притежава минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • Недопустим е кандидат, получил финансиране по предходните тригодишни програми за закупуване общо на 150 и повече кошери;
 • Недопустим е кандидат за подпомагане, извършващ дейности свързани с производство на кошери.

Критерии за допустимост и финансиране:

Дейност 1:

 • При налични от 20 до 50 пчелни семейства включително, към датата на кандидатстване, кандидатът е заявил за закупуване нови кошери в размер на не повече от наличните си към момента на кандидатстване пчелни семейства и с модел, комплект и материал за изработка, допустими по програмата;
 • При налични между 51 и 150 пчелни семейства включително, към датата на кандидатстване, кандидатът е заявил за закупуване максимум 50 нови кошера, с модел, комплект и материал за изработка, допустими по програмата;
 • Пчелинът е регистриран или пререгистриран като животновъден обект;
 • Пчелните семейства са под ветеринарно-медицински контрол;
 • Наличните и новозакупените кошери в пчелина са маркирани в съответствие с Наредба №27 от 10.07.2002г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства;
 • Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените кошери са заселени с пчелни семейства.

Общността Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства

 • Кандидатът има право да закупува пакети (голи роеве) и/или отводки с брой не по-голям от броя на наличните пчелни семейства в пчелина, с който кандидатства, но не повече от 50 нови пакети (голи роеве) и/или отводки.
 • Закупуване на голи роеве от регистрирани в Областните дирекции “Земеделие” пчелини, съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър;
 • Закупуване на отводки от регистрирани в Областните дирекции “Земеделие” пчелини, съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.

Допустими кандидати:

 • За подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства;
 • Кандидатът притежава минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • Недопустим е кандидат за подпомагане, регистриран в Областна дирекция “Земеделие”, съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, като производител на пакети (голи роеве) и отводки;
 • Недопустим е кандидат, получил финансиране за предходните тригодишни програми за закупуване общо на 150 и повече отводки.

Критерии за допустимост и финансиране:

 • При налични от 20 до 50 пчелни семейства включително, към датата на кандидатстване, кандидатът е заявил закупуване на отводки/голи роеве в размер не повече от наличните си към момента на кандидатстване пчелни семейства;
 • При налични над 50 пчелни семейства, към датата на кандидатстване, кандидатът е заявил закупуване на максимум 50 нови пакети (голи роеве) и/или отводки;
 • Пчелинът е регистриран или пререгистриран като животновъден обект;
 • Пчелните семейства са под ветеринарно-медицински контрол;
 • Наличните и новозакупените кошери в пчелина са маркирани в съответствие с Наредба №27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Общността Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки

Допустими разходи:

 • Покупка на пчелни майки от регистрирани в Областните дирекции “Земеделие” пчелини, съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.
 • За подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства;
 • Кандидат за подпомагане, регистриран в Областна дирекция “Земеделие”, съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, като производител на пакети (голи роеве) и отводки, може да кандидатства само за покупка на пчелни майки за подмяна на основните семейства;
 • Недопустим е кандидат за подпомагане, регистриран в Областна дирекция “Земеделие”, съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, като производител на пчелни майки.

Критерии за допустимост и финансиране:

 • При налични до 50 пчелни семейства включително, към датата на кандидатстване, кандидатът е заявил закупуване на пчелни майки, в размер не повече от 1.5 пъти броя на съществуващите към момента на кандидатстване пчелни семейства, посочени в заявлението;
 • При налични от 51 до 150 пчелни семейства включително, към датата на кандидатстване, кандидатът е заявил закупуване на пчелни майки, до размер равен на броя на съществуващите към момента на кандидатстване пчелни семейства, посочени в заявлението;
 • При налични над 150 пчелни семейства, към датата на кандидатстване, кандидатът е заявил закупуване на пчелни майки, в размер не повече от 1/2 броя на съществуващите към момента на кандидатстване пчелни семейства, посочени в заявлението.
 • Пчелинът е регистриран или пререгистриран като животновъден обект;
 • Пчелните семейства са под ветеринарно-медицински контрол;
 • Наличните и новозакупените кошери в пчелина са маркирани в съответствие с Наредба №27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Финансови условия и лимити:

 • За Дейност 1: Финансовата помощ е в размер на 60 % от одобрените инвестиционни разходи, от които 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.
 • За Дейност 2: Финансовата помощ за закупуване на голи роеве е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи, от които 50 % от бюджетни средства на РБ и 50 % съфинансиране от ЕС. Финансовата помощ за закупуване на отводки е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи, от които 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.
 • За Дейност 3: Финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи, от които 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.

« Мярка В

Един коментар

 • Топлоизолации каза:

  Крайно време е да се вземат някакви по сериозни мерки, тъй като виждаме в глобален мащаб как пчелите са на изчезване, а те ако изчезнат, то следва и наш ред.Много е тъжно че причината за това сме ние хората.С всичките тези пестициди с които тровим въздуха, те се зашеметяват и не могат да открият своят дом, а в Америка пък има мутирали пчели,които изяждат по – малките.Надявам се да ни информирате за положението и какви мерки са взети.

Вашият отговор на Топлоизолации Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *