Мярка В – Мерки за подкрепа на изв. на физикохимичен анализ на пчелния мед

Цели:

 • Подобряване на проследяемостта и окачествяване на пчелния мед;
 • Подобряване на качеството на пчелния мед;
 • Стимулиране на самоконтрола на пчеларите, касаещ качеството на продукта;
 • Подобряване на реализацията на пчелния мед.

Допустими разходи:

Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели:

 1. хидроксиметилфурфурол /ХМФ/;
 2. диастазна активност /количествено/ /ДА/;
 3. редуциращи захари и захароза /РЗ и З/;
 4. полен;
 5. водно съдържание;
 6. неразтворими във вода примеси;
 7. електропроводимост;
 8. свободна киселинност.

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства.

Критерии за допустимост и финансиране:

 • Кандидатът е извършил физико-химичен анализ на партидите си пчелен мед в акредитирани за дейността си лаборатории за извършване на физико-химичен анализ на пчелен мед;
 • Пчелинът е регистриран или пререгистриран като животновъден обект;
 • Пчелните семейства са под ветеринарно-медицински контрол;
 • Кандидатът трябва да направи анализ минимум на ХМФ, ДА, РЗ и З. и Полен, за всяка от изследваните проби пчелен мед.

Финансови условия и лимити:

Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи, вкл. 50 % от бюджетни средства на РБ и 50 % съфинансиране от ЕС.

« Мярка Б        Мярка Г »

Партньори