Перга – качество и сушене

Перга – качество и сушене

Пергата и прашецът са сходни продукти, но в техния биологичен състав и биологична активност съществуват някои разлики. Затова методите за стабилизация на пергата и на прашеца е възможно да се различават.

Най-известният метод за консервиране на пчелния прашец, това е изсушаването. По данни на Монтэрдэ (1974), изсушаването с помощта на слънчеви лъчи понижава фармалкологичното действие на пчелния прашец в състава на който влизат многобройни светочувствителни вещества. Марковиц (1997) обръща внимание на това, че при съхраняването си, такъв продукт се подлага на повреждане и поразяване от вредители. Чудаков (1979), Вахонина (1995) и Миронов (1996) отбелязват, че е удобно и икономично да се изсушава пчелния прашец в стайни условия над влагопоглъщащ субстрат. Високите температури според мнението на много изследователи понижават качеството на пчелния прашец (Монтэрдэ 1974; Вахонина, 1986; Иванов и Иванова, 2001). Някои препоръчват за тази цел топъл въздух (Монтэрдэ 1974; Петре и др. (1976); Чемберс, 1977; Пракхилл, 1985; Pajuelo, 1999), Кайас (1968) е предлагал да се изсушава пчелния прашец с инфрачервени лъчи. Недостататък на дадения метод, по данни на Петре и др. (1976) се заключава в неговата ниска производителност. Мадзгарашвили и др. (1987), сравнявайки някои методи за изсушаване на пчелен прашец, отбелязват, че по технически показатели в названия случай най – изгодно е да се използва вакуум.

За да стабилизираме  извлечената от питите перга, най-често се използва сушене. Обаче в специализираната литература отсъстват препоръки по изсушаването на този продукт. Целта на нашето изследване се заключаваше в оценката на ефективността на някои методи за изсушаванрто на перга и степента на тяхното влияние на биохимическите показатели на продукта.

Медовоперговите пити са изземвани от група пчелни семейства, разположени на един пчелин. Пергата е вземана ръчно с помощта на шпател. Образците са осреднявани и изсушавани в печка в течение на 24 часа с различни методи при 40 С без вентилация в шкаф със сух въздух 2С-450М (ТС-80), при 50 С във вакуумен шкаф SRT – 200 и в ексикатор над CaCl2 в атмосфера на CO2. Ексикатор – съд в който се поддържа определена влажност на въздуха (обикновено близка до нулата), изработен от дебело стъкло или пластика. Плоскостта на съединението с капака за достигането на херметичност се смазва със специална смазка (доп. при превода).

Влажността на пергата, изсушавана при 50 С под вакуум, се понижи с 38,3%; при 40 С с вентилация – с 37,9%, при 40 С без вентилация – само с 4,4%, в ексикатор – само с 0,5%.

Съгласно изискванията на ТУ РФ 505-92 „Перга сушеная” влажността на готовата продукция не трябва да превишава 15,0%. След изсушаване под вакуум този показател съставляваше (12,23+/-0,504)%, с вентилация – (12,43+/-0,745%; без вентилация – (18,20+/- 0,306)%, над CaCl2- (18,93+/-0,825%. По такъв начин, само изсушаването с използването на допълнителни фактори – вентилация и вакуум – позволи след 24 часа да се достигне изискваната остатъчна влажност на продукта.

Съдържанието на флавоноидни съединения в пергата, изсушена над CaCl, се понижи забележимо с 13,1%. С по – малко се понижи концентрацията на флавоноидите след изсушаване при 40 С с вентилация и при 50 С под вакуум – с 11,4% и 9,9% съответно. След изсушаване в термостат без вентилация, количеството на флавоноидите си остана на изходното ниво.

Наличието на суров протеин в образците, изсушени в термостата без вентилация, се намали с 4,1%, под вакуум – с 2,4%. След изсушаването с други методи дадения показател не се измени.

Стойността на pH нараснаха в посока на окисляване: в резултат на изсушаването при 50 С – с 1,8%; при 40 С – с 1,2%, при CaCl2 – с 1,1%. След изсушаването в термостат, показателите на pH се измениха в посока на основността с 3%.

Окисляемостта на готовия продукт достоверно се увеличи: след изсушаване при 40 С без вентилация – със 77,1%, при 40С с вентилация – с 15,8%, под вакуум – с 18,4%. Независимо от това, че окисляемостта на пергата, изсушена с помощта на CaCl, се понижи с 38,6%, разликата с изходната стойност по критерия на Стьюдент се оказа недостоверно.

По такъв начин, изсушаването с помощта на CaCl2, а така също в термостат без вентилация или вакуум за пергата е малко ефективно. При всички методи на изсушаване, освен използването на CaCl2, окисляемостта на пергата достоверно се повиши, т.е. разрушиха се ненаситените съединения, влизащи в нейния състав. Във всички образци, освен в изсушените в термостат, се забелязва забележимо, но недостоверно понижаване на флавоноидите.

М.Н.Харитонова НИИ по пчеларство
Източник: Сп. «Пчеловодство» 2011/8
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *