Третиране срещу вароатоза с мъглообразувател Fogger

Третиране срещу вароатоза с мъглообразувател Fogger

С Fogger срещу вароатоза. Fogger (мъглообразувател) е апарат, работещ на принципа на промяна на температурната среда на течност с разтворена в определена доза активно вещество от по-висока към по-ниска стойност. Температурната разлика разширява молекулите на преобразуваната в мъгла течност, като по този начин се получава аерозол с размери на капките 0,1-35 микрона, което способства върху третираните повърхности да се образува много тънък слой от нея, проникващ навсякъде.

За препарати, разтворими в мазнини (тимол, перицин и др.) за мъглообразуващ носител се използва течен парафин с разтворено в него активно вещество с определена концентрация.

Мъглообразувателят се състои от три основни механизма:

  • механизъм за подаване и дозиране на разтвора;
  • механизъм за запалване и подгряване на серпентината;
  • резервоар за работния разтвор.

Алгоритъмът за работа е максимално опростен и се състои в следното:

  • запалва се горелката с пропан-бутан за достигане на работната температура;
  • с ръчната помпа-дозатор се натиска еднократно и работният разтвор се впръсква през входа в кошера.

Предимствата от третирането с мъглообразувател срещу вароатоза, могат да се систематизират по следния начин:

  • третирането се извършва през входа, без да се отварят кошерите. За третиране на 100 кошера са необходими само 20 – 30 минути;
  • благодарение на аерозолната форма активното вещество прониква навсякъде в кошера;
  • от икономическа гледна точка е десетки пъти по-евтин от традиционните препарати и начини на третиране. Например: за 100 кошера за едно третиране е необходим работен разтвор от около 300 мл течен парафин и 20 гр кристален тимол (по пазарни цени около 30.00 лв – т.е. 0,30 лв. на кошер). За сезонните третирания (есенно и пролетно), които са 4–5 пъти през 7 до 10 дни, стойността за един кошер е около 1,20–1,50 лв.;
  • може успешно да се прилага в биологичните пчелини – там препаратите за третиране са силно ограничени;
  • може при необходимост да се третира и по време на медосбора (не влияе неблагоприятно на пилото и не се отразява на качеството на добивания мед).
инж. Христо Арсов, София

Партньори